Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1890)

Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1890)

Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1890)
Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1890)

Post a Comment

0 Comments