Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | 1890 | Rare Old Shirali Photos | Rare Old Karnataka Photos | Rare Old Indian Photos

Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | 1890 | Rare Old Shirali Photos | Rare Old Karnataka Photos | Rare Old Indian Photos

Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | 1890 | Rare Old Shirali Photos | Rare Old Karnataka Photos | Rare Old Indian Photos
Swami Pandurangashram [8th Guru of Saraswat Brahmin Community, Chitrapur Math], Shirali, Karnataka, India | 1890 | Rare Old Shirali Photos | Rare Old Karnataka Photos | Rare Old Indian Photos

Post a Comment

0 Comments