Choti (Chhoti) Chaupar | Amber Chowk, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1912)

Choti (Chhoti) Chaupar | Amber Chowk, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1912)

Choti (Chhoti) Chaupar | Amber Chowk, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1912)
Choti (Chhoti) Chaupar | Amber Chowk, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1912)

Post a Comment

0 Comments