Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Jagadguru Shankaracharya Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswami (Shivaswami) (Shankaracharya of Sringeri Sharada Peetham Math), Sringeri, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Post a Comment

0 Comments