Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)

Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)

Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)
Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)
Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar-Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)
Shri Haridev Ji Hindu Temple, Mansi Ganga Lake, Govardhan, Mathura, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1873)

Post a Comment

0 Comments