Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)

Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)

Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)
Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)
Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)
Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)

Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)
Pandrethan or Meru Vardhana Swami (Meruvardhanaswami) Hindu Temple, Badami Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir, India | Rare & Old Vintage Photos (1870)

Post a Comment

0 Comments