Shantinatha Swamy Kallu Basadi (Jain Temple), Venuru (Venur), Phalguni River, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Shantinatha Swamy Kallu Basadi (Jain Temple), Venuru (Venur), Phalguni River, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Shantinatha Swamy Kallu Basadi (Jain Temple), Venuru (Venur), Phalguni River, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Shantinatha Swamy Kallu Basadi (Jain Temple), Venuru (Venur), Phalguni River, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Post a Comment

0 Comments