Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)

Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)

Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)
Shri Digambar Jain Pavali (Antariksha Parshwanath) Mandir (Jain Temple), Shirpur, Washim, Maharashtra, India | Rare & Old Vintage Photos (1871)

Post a Comment

0 Comments