Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Tanjore Gnyana [Famous Sadir (Sadir) Attam (Bharathanatyam) Dancer], Thanjavur, Tamil Nadu, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Post a Comment

0 Comments