Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)
Devyani (Devayani) Kund and Hindu Temples, Devyani Sarovar, Devyani, Sambhar Salt Lake, Sambhar Lake Town, Jaipur, Rajasthan, India | Rare & Old Vintage Photos (1900)

Post a Comment

0 Comments