Ponnani Juma Masjid (Mosque) or Ponnani Valiya Jumath Palli, Ponnani, Malappuram, Kerala, India | Rare & Old Vintage Photos (1938)

Ponnani Juma Masjid (Mosque) or Ponnani Valiya Jumath Palli, Ponnani, Malappuram, Kerala, India | Rare & Old Vintage Photos (1938)

Ponnani Juma Masjid (Mosque) or Ponnani Valiya Jumath Palli, Ponnani, Malappuram, Kerala, India | Rare & Old Vintage Photos (1938)
Ponnani Juma Masjid (Mosque) or Ponnani Valiya Jumath Palli, Ponnani, Malappuram, Kerala, India | Rare & Old Vintage Photos (1938)

Post a Comment

0 Comments