Dargah Sharif Chunar (Dargah Hazrat Qasim Shah Sulemani), Chunar, Mirzapur, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Dargah Sharif Chunar (Dargah Hazrat Qasim Shah Sulemani), Chunar, Mirzapur, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Dargah Sharif Chunar (Dargah Hazrat Qasim Shah Sulemani), Chunar, Mirzapur, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)
Dargah Sharif Chunar (Dargah Hazrat Qasim Shah Sulemani), Chunar, Mirzapur, Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Post a Comment

0 Comments