Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)
Naag (Nag) Vasuki or Nagvasuki Mandir (Hindu Temple), Daraganj Ghat, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1910)

Post a Comment

0 Comments