Pratapesvara (Pratapeshwar) Hindu Temple (Lord Shiva), Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Pratapesvara (Pratapeshwar) Hindu Temple (Lord Shiva), Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Pratapesvara (Pratapeshwar) Hindu Temple (Lord Shiva), Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)
Pratapesvara (Pratapeshwar) Hindu Temple (Lord Shiva), Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India | Rare & Old Vintage Photos (1857)

Post a Comment

0 Comments