Shri Bhoga Lakshmi Narasimha Swamy Hindu Temple, Devarayanadurga, Tumkuru, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Shri Bhoga Lakshmi Narasimha Swamy Hindu Temple, Devarayanadurga, Tumkuru, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Shri Bhoga Lakshmi Narasimha Swamy Hindu Temple, Devarayanadurga, Tumkuru, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)
Shri Bhoga Lakshmi Narasimha Swamy Hindu Temple, Devarayanadurga, Tumkuru, Karnataka, India | Rare & Old Vintage Photos (1875)

Post a Comment

0 Comments